La Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Sant Joan Despí

L’Ajuntament de Sant Joan Despí, com a organisme impulsor, es planteja l’establiment d’una xarxa estable de caire local associada a la XESC i que estarà formada per:

  • Els centres educatius de Sant Joan Despí, sense distinció per la seva tipologia o destinataris.
  • L’administració local, representada pels Departaments de Medi Ambient i d’Educació.
  • El teixit social de caire ambientalista a nivell local, representat pel Centre Mediambiental l’Arrel.

Objectius de la Xarxa:

  • Potenciar l’ambientalització curricular: Cal integrar l’educació per a la sostenibilitat en el projecte educatiu de centre i en totes les àrees que s’imparteixen, potenciant els equips de treball interdisciplinaris i la realització de projectes compartits i contextualitzat
  • Promoure una escola participativa i disposada a canviar: Un canvi en l’àmbit de la vida al centre i el clima escolar, que facilita la implicació de tota la comunitat educativa (professorat, alumnat, famílies, personal no docent,etc.) en la presa de decisions i en l’acció.
  • Aconseguir uns equipaments sostenibles: L’ús de recursos i la gestió del centre en general ha de ser coherent amb el projecte educatiu, que el centre mateix sigui un exemple de com s’ha d’actuar per a la sostenibilitat, de corresponsabilitat amb la millora de l’entorn.
  • Treballar per facilitar una escola oberta i activa: Un centre integrat en el seu entorn proper, que realitza accions de millora i de dinamització local que impliquen altres agents externs al centre, i que fa de l’entorn immediat un element facilitador d’aprenentatges, de capacitació per a l’acció responsable.

En el fons, la XES a Sant Joan Despí vol ser un punt de trobada, formació i intercanvi on institucions educatives i administració municipal es troben de manera periòdica per treballar en el foment de l’educació ambiental i la sostenibilitat al municipi de Sant Joan Despí.